BloxTax  מספק את כלל המסמכים והדוחות הנדרשים עבור דיווח מס תקין בישראל. הדוחות כוללים את המסמכים הדרושים ע"מ לדווח למס הכנסה על פעילות במטבעות דיגיטליים ואם יש צורך לשלם את חבות המס ואם ניתן לקבל החזרי מס. הדוחות מונפקים עבור כל שנת מס בנפרד – בהתאם לאופן הדיווח בישראל.

 

הדוחות המתקבלים מBloxTax מתחלקים למספר דוחות:  

 

  • טפסי 1399 – אלה הם טפסי הדיווח אשר יש להגיש למס הכנסה והם כוללים את חבות המס שלכם (אם ישנם רווחים) או את ההפסדים ברי הקיזוז עליהם ניתן לקבל החזרים (במקרים מסוימים). למערכת BloxTax יש אישור תוכנה מרשות במיסים.


  • דו"ח יתרות - הד"ח מספק מידע על האחזקות והעלויות (דבר המושפע משיטת החישוב) שלך ע"פ חלוקה למטבעות. הדוחות משמשים עבור הצהרת הון, אם ישנה דרישה כזו. 


  •  דו"ח רווח והפסד - מספק מידע בנוגע לפעילות בתחום המטבעות הדיגיטליים (ביטקוין/ קריפטו) בהתאם לאירועי המס כפי שהגדירה אותם רשות המיסים הישראלית. הדו"ח מספק את רווחי/ הפסדי ההון ורווחים/ הפסדים נוספים עליהם יש לדווח לרשויות המס.


  • דו"ח פעולות - דו"ח זה מכיל את כלל פעולות המשתמש לאחר פיצול, שערי המכירה והרכישה של מטבעות הקריפטו (עם התייחסות לעמלות) ועם המרה של שערים לפיאט.