ההצמדה למדד נעשית לפי המדד בגין (המערכת מקבלת מידע זה ישירות מאתר הלמ"ס). ההצמדה נעשת בהתאם לשני כללים:


  • ההצמדה למדד מתרחשת רק כאשר הרווח הנומינלי חיובי – הצמדה אינה יכולה להפוך רווח להפסד.
  • ההצמדה למדד יכולה אך ורק להקטין את הרווח ולא להגדילו (במקרה של דפלציה)


כאשר אחד מהכללים לעיל מתקיימים (ז"א אין להצמיד את הערך למדד) המערכת אינה מבצעת את ההצמדה למדד .