דו"ח רווח והפסד נועד לספק מידע בנוגע לפעילות בתחום המטבעות הדיגיטליים (ביטקוין/ קריפטו) בהתאם לאירועי המס כפי שהגדירה אותם רשות המסים הישראלית. הד"ח מספק מספר סופי* המייצג את רווחי/ הפסדי ההון ורווחים/ הפסדים נוספים עליהם יש לדווח לרשויות הרלוונטיות. BloxTax מספקת דוחות רווח/ הפסד עבור כל שנת מס בנפרד ובמספר צורות חישוב שונות.  הדוחות כוללים את ככל הפעילות במטבעות דיגיטליים (ביטקוין/ קריפטו) כפי שהועברו לבלוקסטקס ע"י המשתמש. 


מבנה דו"ח רווח/ הפסד 


סיכום פעילות - המתארת את כלל הפעילות בתחום המטבעות (עליה יש לדווח).


פירוט לפי נכסים - תמצית המפרטת את הרווח/ הפסד בהתאם לפעילות לפי מטבע קריפטו.


פירוט פעילות מכירה (פעילות הונית) - פירוט כלל אירועי המס, החישוב שלהם מפעילות של המרה/ מכירה/ מימוש של מטבעות קריפטו שונים.


מבנה טבלת סיכום פעילות


מערכת בלוקסטקס תומכת במספר רב של פעילויות בתחום המטבעות הקריפטוגרפייים. בהתאם להנחיות רשות המסים, סוגי פעילות שונים ממוסים בצורה שונה ועל כן ישנה חלוקה לסוגי הפעילות שונים. ככלל - הרווח/ ההפסד הכולל הנובע מפעילות בתחום המטבעות הדיגטליים הוא סכימה של כלל שורת הסיכום בטבלה המסכמת. לכל סוג פעילות בתחום מובאת הטבלה הבאה:


תמורה ברוטו/ רווח - שורה זו מייצגת את כלל הפעולות שהתבצעו אשר הובילו לרווחים. ז"א כל פעילות אשר השיאה רווח, בהתאם לתקנות רשות המסים, נסכמת ומסוכמת בשורה זו.


הפסד -  שורה זו מייצגת את כלל הפעולות שהתבצעו אשר הובילו להפסדים. ז"א כל פעילות אשר השיאה הפסד, בהתאם לתקנות רשות המסים, נסכמת ומסוכמת בשורה זו.


עמלות/ הוצאות - שורה זו מייצגת את כלל העמלות (עמלות מסחר) או ההוצאות אשר שולמו  (במטבעות דיגיטליים/ קריפטו) אשר תרמו ליצירת הרווח המדובר.


סיכום - שורת הסיכום סוכמת את הרווח/ הפסד הנקי לאחר החסרת העמלות וההפסדים משורת הרווח העליונה.


סוגי הפעילות


קנייה ומכירה - מתייחסת לכלל אירועי המס הקשורים במכירה/ המרה של מטבעות דיגיטליים. 


כרייה \ סטייקינג - מתייחסת לכלל ההכנסות/ הוצאות (אם היו כאלה אשר ניתנו במטבעות דיגיטליים) אשר נוצרו מפעילות כרייה \ סטייקינג של המתשמש. כרייה יכולה להתבצע ע"י רכישת חוזי כרייה בענן או ע"י שימוש בציוד פיזי לכרייה. לקריאה נוספת על כרייה של מטבעות קריפטוגרפים והשלכות המס.


השאלה - ישנם זירות מסחר המאפשרות למשתמשים להשאיל את המטבעות שלהם לפרקי זמן קבועים תמורת ריבית, ישנם זירות המחייבות לקיחת הלוואות ע"מ לסחור בחוזים עתיידיים/ מסחר ממונף. כלל ההכנסות (תקבולים)/ הוצאות מפעילות זו מיוצגת בטבלה.


חוזים עתידיים - עמודה זו מייצגת את תוצאת הפעילות של משתמשים העוסקים במסחר ממונף/ חוזים עתידיים (דוגמאת BitMex) כאשר הרווחים/ הפסדים וההוצאות מחושבים אך רק על פוזיציות סגורות (פוזציות אשר עברו Settlement או Margin Call). לקריאה נוספת על השלכות המס והסיכוים שבמסחר ממונף.


דיבדנד -  דיבדנדים אשר התקבלו במטבעות דיגטליים.


הכנסה - מתייחסת לכל המטבעות הדיגטליים אשר התקבלו כהכנסה מעבודה (כגון יעוץ לחברות בתחום או עבודה כפרילנסרים) או כתשלום על ניתנת שירותים או מוצרים. לקריאה נוספת על תקבולים המתקבלים במטבעות קריפטוגרפים והשלכות המס.


פירוט לפי נכסים


מרבית הפעילות במטבעות דיגטליים (נכסים) היא פעילות המרה. רשות המסים הישראלית מגדירה פעולות כגון מכירה או עסקאות ברטר (המרה בין מטבעות קריפטו - או עסקאות קריפטו לקריפטו) כאירועי מס עליהם יש לדווח. הפירוט המובא כאן הוא פירוט של הרווח/ הפסד נטו באותה שנת המס המתוארת ע"י הדו"ח בהתאם לסוג המטבע הדיגיטלי או הנכס (למשל לפי ביטקוין) ובהתאם למטבע המט"ח בו בוצעה העסקה (עבור זירות מסחר שאינן ישראלית המטבע במרמבית המקרים יהיה דולר). הפירוט מובא בשני עמודות:


רווח/ הפסד - רווח או הפסד נטו לפי מטבע מט"ח המכירה (לקריאה על אופן הטיפול במט"ח במערכת בלוקסטקס).


רווח/ הפסד שקלי - רווח או הפסד נטו של אותו הנכס ממור לשקלים לפי השער היציג ביום אירוע המס.


יש לשים לב שאותו מטבע דיגטלי עשוי להיופיע מספר פעמים בהתאם למטבע המט"ח בו נסחר הנכס (כפי שמוצג בעמודת רווח/ הפסד).


פירוט פעילות מכירה (פעילות הונית)


עבור כל סוג נכס (מטבע דיגיטלי) מובא פירוט של כלל אירועי המס בהן היה מעורב אותו הנכס. אירועי המס המפורטים בחלק זה של הדו"ח הם אירועי מכירה/ המרה בלבד (אירועי מס בהם יוצאים הנכסים מרשות המשתמש).


אירועי המס מתוארים לפי המבנה המובא בטבלה הבאה:


זירת מסחר
נכס בסיס
תאריך מכירה
תאריך קניה
כמות ביצוע
שער בסיס קניה
עלות קניהשער בסיס מכירה
תמורהרווח\הפסד מטבע מקור
רווח\הפסד (שקלים)
היכן התבצע הפעולה
נכס הבסיס בו מתרחש אירוע המס. כאשר נכס יכול להיות רק מטבע קריפטו (מטבע דיגיטלי).
תאריך + שעה לפי שעון ישראל) בה התבצעה המכירה של הנכס.
תאריך + שעה לפי שעון ישראל) בה התבצעה הרכישה של הנכס.
כמות נכס הקריפטו אליו מיוחסת הפעולת המכירה.
שער ביצוע הרכישה.
כמות הביצוע כפול שער הרכישה.שער ביצוע במכירה.
התמורה מהמכירה בפיאט.
רווח והפסד (התמורה פחות העלות) במטבע המכירה.
רווח והפסד (התמורה פחות העלות) לפי השער היציג ביום המכירה.


*המספרים המובאים בדוחות בפורמט PDF ניתנים בצורה נומינלית (לקריאה נוספת על אופן החישוב הנומינלי).